Psychologenkringen VVKP

VVKP wenst haar leden op lokaal niveau te organiseren om hen de kans te geven mee betrokken te zijn in de evoluties van de lokale gezondheidszorg. 

Als gevolg van de evoluties binnen de gezondheidszorg en de focus op zorg lokaal organiseren (Oproep Vandeurzen over oprichting eerstelijnszones: psychologen zijn verplichte partner!) klonk de vraag naar psychologenkringen regelmatig vanuit verschillende invalshoeken. In eerste instantie kwam de bemerking vanuit andere zorgberoepen (waaronder huisartsen, apothekers,…), maar ook van partners binnen eerstelijnszorg (LMN, SEL) met een duidelijke boodschap om psychologen en hun aanbod in de regio meer kenbaar te maken. Er is veel onduidelijkheid over wie nu juist klinisch psycholoog is, wat zij doen, hoe zij werken, hoe zij te vinden zijn.

Gezien de duidelijke vraag en het feit dat VVKP een ledenorganisatie is die een meerwaarde wil creëren voor haar leden, besliste het bestuur om in te zetten op het ontwikkelen van lokale psychologenkringen.

VVKP wenst haar leden op lokaal niveau te organiseren om hen de kans te geven mee betrokken te zijn in de evoluties van de lokale gezondheidszorg. Zoals VVKP de vertegenwoordiging doet van het statuut en uitvoering van het beroep op Vlaams niveau, wensen we dat de kringen deze vertegenwoordiging doen op lokaal niveau (ondersteund vanuit VVKP).

De kringwerking kan echter nog meer bieden. Het is een algemene vaststelling dat psychologen werkzaam in een regio elkaar onvoldoende kennen en onvoldoende op de hoogte zijn van het aanbod. De kring biedt mogelijkheid om elkaar te leren kennen, te fungeren als platform voor het uitwisselen van informatie gaande van de uitvoering van het beroep, de implicaties van de wetgeving op het beroep, de organisatie van geestelijke gezondheidszorg in de regio, lopende of nieuwe projecten, discussiëren over belangrijke dossiers zoals het financieringsmodel of accreditering,… Ook het aspect netwerking maakt deel uit van een kringwerking; mogelijkheden verkennen tot samenwerking met relevante partners (bv. huisartsenkring) horen erbij. Bovendien vindt de beroepsvereniging het belangrijk dat de kringen een stem hebben in de Algemene Vergadering zodat hun standpunt meegenomen kan worden in het bepalen van het verdere beleid. De beroepsvereniging is er namelijk om de belangen van haar leden te behartigen.

Het uitbouwen van kringwerking is een initiatief van VVKP voor haar leden. Mensen die klinisch psycholoog zijn (erkend door de overheid binnen de nieuwe wetgeving) en lid zijn van VVKP kunnen deel uitmaken van de kring.

VVKP voorziet dat de kringwerking zich organiseert als vzw. De voornaamste reden hiervoor is dat zij dan een rechtspersoon zijn en kunnen participeren in projecten die de evoluties met zich meebrengen. Bovendien geeft een vzw een juridisch juiste en heldere structuur naar inhoud en werking toe. Een vzw verzekert ook aansprakelijkheid van de kringwerking; het persoonlijk vermogen kan niet aansprakelijk gesteld worden binnen een vzw structuur.  

VVKP ondersteunt deze oprichting van kringwerking op verschillende gebieden. Ten eerste zijn we er ons van bewust dat een vzw opzetten ook administratieve en financiële lasten met zich meebrengt. Om deze drempel weg te nemen voorziet VVKP in het opstellen van statuten (verplicht bij de oprichting van een vzw) en alle nodige documenten. Ook de oprichting gebeurt via VVKP zowel administratief als financieel. Er wordt voor elke kring een startbudget voorzien waarvan de oprichting betaald wordt en het resterende bedrag als opstartbudget naar de kring wordt doorgestort. Ten tweede wenst VVKP gericht te communiceren naar de kringen over de actuele thema’s die het beroep aangaan, alsook over vragen naar samenwerkingen in de desbetreffende regio’s (o.a. eerstelijnszones). Ten derde wil VVKP een aanbod uitwerken in het voordeel van de kringen; bv. groepsaankoop elektronisch patiëntendossier, vorming aan verminderd tarief,…

We hopen dat we via de kringen vaker en beter kunnen afstemmen op wat elke regio nodig heeft. Bovendien kan elke psychologenkring voor afvaardiging zorgen op de jaarlijkse algemene vergadering van VVKP en zo mee richting geven aan de vereniging!