Overzicht financieringsvoorstellen divisie zelfstandige praktijkvoering

Er is heel wat te doen over het financieel voorstel van de Minister van Volksgezondheid dat op 18/05/2018 door het kernkabinet werd goedgekeurd.  We beseffen we maar al te goed dat het een ontgoocheling is.

 

De divisie zelfstandige praktijkvoering van VVKP had op 12/05/2017 haar rapport: Naar een betere toegang tot de klinisch psycholoog: krijtlijnen tot de financiering van de klinisch psycholoog vanuit het perspectief van de zelfstandige zorgverstrekking; in aanwezigheid van minister De Block gepresenteerd op haar jaarlijkse studiedag. Hieronder nog even de kernpunten uit dat rapport die voor de zelfstandige psychologen verdedigd dienen te worden:

 • diversiteit garanderen op vlak van echelons (1e en 2e lijn), settings en modellen
  • financiering dient dus voorzien te worden voor al deze echelons en settings 
 • autonomie binnen gezondheidszorg 
  • klinisch psycholoog kiest vanuit welk model/mensvisie hij wenst te werken
  • economisch leefbaar/autonoom (sluit conventies en betaling langs CGG en ziekenhuis uit)
  • evenwaardig t.a.v. medische disciplines
 • gefinancierde zorg  
  • vrij te hanteren tarifering
 • vrij toegankelijk 
  • 1e en 2e lijn zelfstandigen rechtstreeks toegankelijk 
 • vrije keuze behandelaar
  • om de hulpvrager de mogelijkheid te bieden de hulpverlener te vinden die bij hem past

 

Eens sprake van de 22.5 miljoen uit het zomerakkoord nam de divisie de taak op zich om een haalbaar aanbod uit te werken omtrent het te besteden budget.

Er werd gezwoegd, gezweet en uiteindelijk na uren kritisch denkwerk, allemaal op vrijwillige basis, werd er beslist om twee voorstellen mee te nemen in de verdere onderhandelingen met name een eerste scenario ‘groepspraktijken’ en een tweede scenario ‘welzijnscheques’, beseffende dat 22,5 miljoen een heel beperkt budget blijft.  

In december 2017 al stelden wij aan het kabinet De Block 2 scenario’s voor:

 1. Eerstelijnspsychologische functie organiseren vanuit de groepspraktijken: is een scenario om het budget te verdelen over de verschillende groepspraktijken in de eerstelijnszones. Het idee is dat een groepspraktijk een bepaald budget krijgt om hierbij een eerstelijnspsychologische functie te organiseren. Eventueel kunnen de regionale psychologenkringen een rol spelen in het beheer van de middelen. Zij zouden dan de praktijken moeten screenen en selecteren.
   
 2. Welzijnscheques: is een ander scenario waarbij de bevolking de gelegenheid zou krijgen om een aantal welzijnscheques aan te aankopen. Hiermee zouden ze dan de eerste consultaties bij een erkend klinisch psycholoog  kunnen opstarten. Het idee is dat de bevolking aan de prijs van het remgeld deze cheques aankoopt zolang de voorraad strekt met een limiet van 4 cheques per persoon. De psycholoog kan dan de cheques inruilen om het volledige bedrag van de consultatie te innen. De bedragen indachtig waren overeenkomstig deze van de loopbaanchecques (€550/4u).

 

We wilden in ieder geval een scenario waarbij de minister haar budget beheersbaar bleef en de autonomie van de psycholoog  behouden bleef. Samenwerking met andere disciplines en met de eigen discipline (dmv de psychologenkringen) werd vooropgesteld.

Zoals reeds gezegd werden de twee bovenstaande voorstellen uiteindelijk voorgelegd ter onderhandeling,  beseffende dat het voorstel van aanpak opnieuw langs de ministerraad zou moeten passeren en dus weer wat geduld zou vragen.  

In januari 2018 werden wij actief betrokken in het overleg met het kabinet, het Fod en het Riziv.  Het feit dat we hieraan zelf mochten participeren was goed nieuws en een erkenning van onze vereniging op zich. 

In februari 2018 deden wij een voorstel aan het kabinet wat volgende punten omvatte:

 • Er wordt voorgesteld met een conventie te werken
 • er wordt in de conventie opgenomen dat er in toekomst verzekerde vertegenwoordiging is, als er over de geestelijke gezondheidszorg onderhandelt wordt
 • de klinisch psycholoog is rechtstreeks toegankelijk (indien doorverwijzing breekpunt is, dan kan het via HA onder voorwaarde dat het in tijd beperkt is en dat zij aantonen dat de HA budgetbeheersend werkt)
 • terugbetaling voor klinpsy en klinortho waarbij de netwerkgedachte wordt ondersteund door bijkomende voorwaarde:
  • lid psychologenkring 
  • de psychologen/psychologenkring zijn ingeschreven in GGZ-netwerk als evenwaardige partner
 • er is 1 nomenclatuurnummer voor klinisch psychologische zorg (Riziv betaalt)
 • na ieder consult ontvangt cliënt een ontvangstbewijs – Riziv betaalt 25 € terug (vrije tarifering) – dus ieder psycholoog bepaalt zelf consultatieprijs – er kunnen zo 225.000 mensen geholpen worden, gecombineerd met de terugbetaling van de vrij aanvullende verzekering is er een terugbetaling van min. 35 € per consult

 

Op 18/05/2018 zonder voorafgaandelijk enige aankondiging, laat staan overleg, zet het kernkabinet het licht op groen voor het tot nu toe fel gecontesteerde terugbetalingsproject. Waarop de dag zelf VVKP op Radio 1 zegt: “psychologen zullen niet intekenen op dit voorstel, de voorwaarden zijn voor ons onwerkbaar”.

Ondanks de wolkbreuk van commentaren die we proberen te slikken en die we als reactie in een  verwerkingsproces kunnen begrijpen – we zijn immers klinische psychologen met voldoende professionele kennis en ervaring –  willen we benadrukken dat er ook deuren zijn geopend die tot nu toe ontoegankelijk waren. Er zijn dus wel stappen gezet in dit proces ondanks het ontgoochelend resultaat!  

Met deze beknopte toelichting hopen we duidelijk te maken dat er heel wat werk achter de schermen is gebeurd en dat de leden van de vereniging en de divisie zelfstandige psychologen blijven ijveren voor een leefbaar financieel voorstel.  

Tegelijkertijd is het een oproep om in deze onzekere tijden elkaar in constructieve zin te steunen want dat is wat er nu nodig is om verder werk te maken van onze leefbare professionele toekomst!

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht