Oproep Vandeurzen over oprichting eerstelijnszones: psychologen zijn verplichte partner!

11-07-2017
Zorg voor de persoon met een zorgnood wordt lokaal georganiseerd. Dit betekent dat de Zorgraad het reilen en zeilen van de zorg in regio stuurt en bepaalt. Zonder vertegenwoordiging van psychologen in deze Zorgraden, missen we de boot om geestelijke gezondheidszorg mee te bepalen in de regio. Beslissingen over samenwerkingen, doorverwijzingen, gegevensdeling, zorgoverleg,… belangen ons zeker aan! 

Oproep voor vorming van eerstelijnszones in het kader van reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen.

Op donderdag 16 februari 2017 werd op Vlaams niveau een hervorming van de eerste lijn voorgesteld op de Conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen'.

De eerstelijnszorg in Vlaanderen is in volle transitie. In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 is een vereenvoudiging van eerstelijnsstructuren en versterking van de eerste lijn opgenomen. Er is over de jaren heen een brede consensus gegroeid over de noodzaak van fundamentele hervormingen in de eerste lijn om zowel de tevredenheid van personen met een zorgnood en hun mantelzorgers als de performantie van de zorg te doen stijgen.

Een belangrijk actiepunt binnen het beleidsplan van hervorming van de eerste lijn is het creëren van eerstelijnszones.

In het kader hiervan lanceerde minister Vandeurzen vorige week de oproep voor vorming van eerstelijnszones in het kader van reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen.

HET CONCEPT: Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Wat is een eerstelijnszone?

Een eerstelijnszone (75.000-125.000 inwoners) wordt de belangrijkste geografische uitwerking van de hervorming binnen de eerste lijn. Hier komt het zwaartepunt te liggen van de ondersteuning van de praktijk of de dienstverlening en van de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid.  De uitwerking van eerstelijnszones baseert zich volledig op interdisciplinaire samenwerking.

Voordelen van deze interdisciplinaire samenwerking?

 • Doorgedreven kennisdeling tussen zorgaanbieders
 • Centraal dossierbeheer en georganiseerde gegevensdeling
 • Toename van expertise en kennisverbreding
 • Zorgaanbieders leren elkaar kennen wat formeel en informeel overleg natuurlijk maakt
 • Koppeling van welzijn aan medische en paramedische zorg, ook preventie en vroegdetectie

 

Er worden een aantal ontvankelijkheidscriteria vooropgesteld om in aanmerking te komen als eerstelijnszone:

 1. Bevolkingsaantal (75.000-125.000 inwoners)
 2. Draagvlak bij de belangrijkste stakeholders
 3. Verplichte partners
  1. Openbare besturen
  2. Beroepsbeoefenaars (medisch en paramedisch: huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers)
  3. Geestelijke gezondheidszorg (psychologenkringen, eerstelijnspsychologische functie, GGZ-partners actief in de functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren)
  4. Diensten of centra, indien aanwezig in de eerstelijnszone (diensten gezinszorg, diensten oppashulp, lokale dienstencentra, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Woonzorgcentra, Huizen van het Kind)
  5. Erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, indien aanwezig in de eerstelijnszone

 

Elke verplichte partner moet uitgenodigd worden en de kans krijgen om te participeren aan de eerstelijnszone. Indien een partner niet wenst te participeren, dient deze te motiveren waarom.

De eerstelijnszone wordt aangestuurd door een Zorgraad die samengesteld is uit zorgaanbieders (van verschillende disciplines, waaronder ook psychologen!), lokale besturen, woonzorgcentra, diensten gezinszorg, diensten maatschappelijk werk en centra voor algemeen welzijnswerk, zorggebruikers en mantelzorgers.

De prioritaire taken van de Zorgraad zijn:

1.  Stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking tussen de zorgaanbieders in zorgteams en op het niveau van de eerstelijnszones en ondersteunen van de (ontwikkeling van een) kringwerking van de verschillende beroepsgroepen (dus ook psychologen!)

2. Inhoudelijke afstemming bevorderen tussen preventie, curatie, rehabilitatie, begeleiding, ondersteuning,… in welzijn en gezondheid, inclusief de afstemming met Kind en Gezin (via de "Huizen van het Kind") en met de Centra voor Leerlingen Begeleiding, bedrijfsgezondheidszorg, milieugezondheidzorg,…

3.  Ondersteuning bieden bij de toepassing van de (nog te ontwikkelen) methodiek rond geïntegreerde zorgplanning voor de persoon met een zorgnood. De methodiek rond zorgplanning omvat het formuleren van zorgdoelen, het opmaken van een zorg- en ondersteuningsplan, zorgcoördinatie, desgevallend inschakelen van case management en ondersteuning bieden aan het sluiten en doorlopen van de zorg(traject)contracten.

Waarom is dit voor klinisch psychologen een noodzaak om aan te sluiten?

Zorg voor de persoon met een zorgnood wordt lokaal georganiseerd. Dit betekent dat de Zorgraad het reilen en zeilen van de zorg in regio stuurt en bepaalt. Zonder vertegenwoordiging van psychologen in deze Zorgraden, missen we de boot om geestelijke gezondheidszorg mee te bepalen in de regio. Zoals u in de prioritaire taken leest, zullen beslissingen over samenwerkingen, doorverwijzingen, gegevensdeling, zorgoverleg,… ons zeker aanbelangen!

Het belang van de oprichting van psychologenkringen wordt hiermee nogmaals benadrukt. VVKP zet hier intensief op in! Via de kringcoördinator zullen de reeds bestaande kringen op de hoogte gebracht worden van deze oproep met de vraag om vertegenwoordiging vanuit de kring naar de Zorgraad te voorzien.

Indien in uw regio nog geen kring actief is, maar u wenst wel te participeren in de Zorgraad, contacteer lynn.delfosse@vvkp.be

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht