Nieuws met betrekking tot de Vlaamse Hervorming Eerstelijnszorg

06-08-2019
Vlaanderen
Uit de meest recente nieuwsbrief van de Vlaamse Overheid met betrekking tot de eerstelijnshervorming haalden we de meest relevante elementen voor onze kringen en éénieder die betrokken is in de lokale zorgraden en regionale zorgzones. 

Wat is de rol van de ziekenhuizen in de (voorlopige) zorgraden?


Ziekenhuizen kunnen deelnemen aan zorgraden als optionele partner. Deelname van een lokaal ziekenhuis aan een zorgraad moet vooral bijdragen aan het beter organiseren en opvolgen van de kwaliteit en afstemming van de zorgcontinuïteit en transmurale zorg tussen de eerstelijnszorgaanbieders van de eerstelijnszone en het/de lokale ziekenhuis/zen. 
De deelname van ziekenhuizen aan zorgraden kan voor de ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken niet dienen als de afstemming doen die ze moeten doen met eerstelijnszones voor hun locoregionaal zorgstrategisch plan. Die afstemming kan niet 1-op-1 per eerstelijnszone in de zorgraad gebeuren. Het decreet stelt heel duidelijk dat dient te gebeuren op het regionale niveau, dus binnen de regionale zorgplatformen.

Meer info?


Hoe zelfstandig zorgverstrekkers betrekken in de zorgraden?


In opdracht van Zorg en Gezondheid voerde de Federatie Vrije Beroepen een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de opstart en werking van de (voorlopige) zorgraden. Het resultaat zijn inzichten, tips en adviezen voor eerstelijnszones om zelfstandige zorgverstrekkers beter te betrekken bij hun zorgraden. Een aantal drempels weerhoudt zelfstandige zorgverleners om meer deel te nemen aan de zorgraden. Nochtans betekent hun deelname een meerwaarde voor de zorgraad en voor de zorgverstrekkers zelf.
In een presentatie werden de inzichten gebundeld over die drempels en de stappen overlopen om zorgverstrekkers te betrekken bij een zorgraad, van een analyse van hinderpalen en randvoorwaarden tot uitrollen van ideeën en evaluatie en bijsturing. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen voor het aantrekken van zorgverleners, voorbeelden van communicatie en een contactenlijst van de beroepsverenigingen in Vlaanderen.
 

Hoe zullen de (voorlopige) zorgraden ondersteund worden?


Vanaf september zal de beschikbaarheid van onze transitiecoaches geleidelijk aan afnemen. Tot begin november blijven vrijwel alle transitiecoaches op post, tussen begin november en eind december daalt hun beschikbaarheid van 4,5 FTE naar 2 FTE. Vanaf dan zal er vooral ingezet worden op telefonische ondersteuning. Uitzonderlijk kunnen daar waar nodig en wenselijk nog interventies op het terrein gebeuren. Op 31 december stopt de ondersteuning van de transitiecoaches definitief. 
Parallel met de afbouw van de transitiecoaches zal de ondersteuning vanuit Vivel (Vlaams Instituut voor de Eerstelijnszorg) starten. Vivel wordt vanaf 1 september echt operationeel. Kort na de herfstvakantie wil Vivel starten met een lerend netwerk rond opstartende (voorlopige) zorgraden. Doelpubliek zijn voorzitters en actieve bestuurders van zorgraden én de SEL/LMN- en RWO-medewerkers die mee overgaan naar de nieuwe structuren. Bedoeling is om in een traject van +/- 1 jaar de zorgraden actief te ondersteunen in hun eerste stappen, zowel op inhoudelijk als bestuurlijk vlak. Na de zomer zal er een bevraging gebeuren om te peilen naar de prangende noden van de toekomstige zorgraden.
 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht