Klinisch psychologen bedanken voor RIZIV - conventie CVS!

Riziv
VVKP roept haar leden op om de RIZIV conventie "Cognitief gedragstherapeut CVS" niet te ondertekenen!

18 augustus 2014 

Beste collega’s,

Op 01/09/2014 gaat het RIZIV van start met een conventie “Cognitief gedragstherapeut CVS”. De  doelstelling van het RIZIV is om cognitieve gedragstherapie (uitgevoerd door psychologen) terug te betalen. De precieze modaliteiten en voorwaarden hiertoe kan u vinden via de website van het RIZIV. Als VVKP wensen we u hierover uitdrukkelijk nader te informeren en te adviseren.

Als beroepsvereniging van klinisch psychologen zijn we immers niet geraadpleegd over de voorwaarden en inhouden van deze conventie. Slechts een tweetal maanden voor de eigenlijke start namen we akte hiervan en dit op een indirecte wijze via onze collega’s van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. Meteen na de bekendmaking ontvingen zowel VVKP als VVGT heel wat bezorgde reacties van leden die zich niet akkoord verklaarden met de voorwaarden van deze conventie. VVKP en VVGT hebben dan ook onmiddellijk een overleg aangevraagd met het RIZIV. Recent mochten we een antwoord ontvangen van het College van geneesheren – directeurs op onze verzuchtingen. Hierdoor kon onze Raad van Bestuur een finaal standpunt innemen.

VVKP gaat uitdrukkelijk niet akkoord met de inhoud, noch met de voorwaarden van deze conventie en adviseert haar leden om deze conventie niet te ondertekenen. De Raad van Bestuur baseert zich hiervoor op volgende argumenten:

  • Het herleiden van de psychologische behandeling bij een patiënt met CVS tot één welbepaald protocol en het ontnemen van elke therapeutische vrijheid om hiervan af te wijken (op straffe dat hij dan niet betaald zal worden) druist in tegen de autonome positie die klinisch psychologen hebben verkregen in de wet Muylle. Het mom van “evidence – based” staat hierbij ver af van onze eigen visie op wetenschappelijk gefundeerde zorg.
  • Het ontnemen van het vrije tarief en het uitdrukkelijk vastleggen van een tarief van 49,48 euro beantwoordt niet aan de realiteit van het huidig psychologisch werkveld. Door het ontnemen van een vrij tarief houdt men geen rekening met de diversiteit aan kostenstructuren bij zelfstandig psychologen. Het voorgestelde tarief is ons inziens absoluut niet kostendekkend voor een gespecialiseerde behandeling zoals psychotherapie.
  • De argumentatie van het college dat dit tarief billijk is, in vergelijking met andere zorgverstrekkers, is volgens ons ongegrond. De klinisch psycholoog is immers in geen enkel opzicht, noch qua kostenstructuur, noch qua eigenheid, te vergelijken met andere medische beroepen (e.g., tandarts of kinesitherapeut). Indien men  voldoende in overleg had getreden met het werkveld, zou het College van geneesheren dit persoonlijk hebben kunnen vaststellen.
  • Door uitsluitend te werken met de derdebetalersregeling en de complexiteit van de procedure (1 attest per sessie, 2 tussentijdse evaluatiemomenten, controle van een logboek) zijn er onvoldoende garanties dat de klinisch psycholoog tijdig vergoed zal worden. Bovendien gaat men eveneens voorbij aan het “motivationeel” aspect van een eigen bijdrage voor therapie.

 

De Raad van Bestuur concludeert dan ook dat het RIZIV in deze conventie onvoldoende rekening hield met de specifieke kenmerken en aard van het klinisch psychologisch werken. Om dit alsnog te bewerkstelligen achten wij meer tijd en overleg nodig. We hopen dan ook dat u als collega, ons advies volgt. Indien immers zou blijken dat er toch heel wat collega’s intekenen, dan zou dit mogelijks dramatische gevolgen tot gevolg hebben voor de uiteindelijke onderhandelingen over de terugbetaling van klinisch psychologen. Het Vlaams parlement heeft een dergelijk engagement immers ingeschreven in het recent neergelegde Vlaams regeerakkoord. Als beroepsgroep wensen we in de toekomst dan ook actief uw belangen te kunnen verdedigen in kwesties die ons allen aanbelangen.

Mocht u toch reeds ingetekend hebben op de conventie, dan kan u zich steeds weer uitschrijven door een aangetekend schrijven te sturen naar

RIZIV

Dienst geneeskundige verzorging

H. De Ridder, directeur – generaal

Tervurenlaan 211

1150 Brussel

 

U mag daarbij gerust verwijzen naar het advies van de vereniging. Voor meer uitleg over deze beslissing kan u steeds onze gedelegeerd bestuurder contacteren: koen.lowet@vvkp.be

 

Met collegiale groeten,

 

Roland Sinnaeve                                                                                    Glenn Kiekens

Voorzitter                                                                                                   Secretaris

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht