KCE stelt rapport voor over de financiering van psychologische zorg

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg heeft zijn langverwachte rapport voorgesteld over de financiering van de gezondheidszorg. Dit rapport roept uiteraard heel wat vragen op bij onze leden.

Wat is de waarde van dit rapport?

Het KCE is één van de adviesorganen voor de overheid. Het rapport is dan ook niet meer dan een aanbeveling voor de overheid, het RIZIV, de academische wereld en aan ons, de beroepsvereniging als vertegenwoordigers van het werkveld. In hoeverre dit rapport zal omgezet worden in de realiteit zal het resultaat zijn van een onderhandelingsproces tussen ons, de overheid, het RIZIV en andere stakeholders zoals de werkgeversorganisatie Zorgnet – Icuro. Het is daarom cruciaal dat we ons als klinisch psychologen zo goed mogelijk organiseren opdat we sterk staan in die onderhandelingen. We roepen dan ook alle klinisch psychologen in Vlaanderen op om zich aan te sluiten bij de VVKP. 

Klik hier om je lid te maken!

 

Wat is de rol van de vereniging geweest in het tot stand komen van dit rapport?

De VVKP heeft samen met de BFP een voorstel ingediend tot onderzoek bij het KCE samen met de overheid en het RIZIV. We waren nauw betrokken in het tot stand komen van het rapport en hebben informatie ter beschikking gesteld van de onderzoekers, mede dankzij onze Europese verankering in EFPA. Het KCE is echter een onafhankelijk instituut waardoor de uiteindelijke conclusies van het rapport niet dezelfde zijn als het standpunt van onze vereniging. De vereniging heeft ook onmiddellijk gereageerd via een persbericht op het rapport. Het standpunt van de vereniging wordt mede gevormd op basis van input uit onze werkgroep zelfstandigen en onze ledenenquête van vorig jaar.

Wat waren onze uitgangspunten?

 • De therapeutische vrijheid van psychologen dient gevrijwaard te blijven: autonomie
 • Het beroep van psycholoog moet absoluut een vrij beroep kunnen blijven.
 • De meerwaarde die de vele deeltijds zelfstandige collega’s bieden moet behouden kunnen blijven.
 • Collega’s moeten gestimuleerd worden om hun klinische competenties “up to date” te houden
 • De huisarts is een belangrijke partner maar geen poortwachter. Er moet een rechtstreekse toegang zijn voor psychologen op de eerste lijn.
 • De cliënt dient zelf zijn psycholoog te kunnen kiezen (voldoende diversiteit)
 • Een derdebetalerssyteem kan voor hen die het nodig hebben, maar geen verplichte derdebetalersregeling voor alle cliënten.
 • In de financiering dient een stuk prestatiefinanciering en eigen bijdrage van de cliënt gevrijwaard te blijven.
 • Een brede inplanting van de eerstelijnspsycholoog met bijkomende competenties in diverse settings (ook in zelfstandige praktijken)
 • Kwaliteitscontrole kan o.a. door peerreview (intervisie, supervisie, regionale kringen), maar geen controle-psycholoog RIZIV

 

In het KCE – voorstel vinden we een groot deel van deze bekommernissen terug:

 • Therapeutische vrijheid als klin psyc ther in tweede lijn en klin psy eerste lijn.
 • Stuk prestatiefinanciering en eigen bijdrage gevrijwaard.
 • Brede inplanting van de eerstelijnspsycholoog met bijkomende competenties in diverse settings (ook in zelfstandige praktijken)
 • Er is sprake van een gemengde financieringsvorm waarbij prestatiefinanciering en een eigen bijdrage deel van uitmaakt
 • Peerreview aan de hand van intervisie/supervisie kunnen deel uitmaken van de permanente vorming
 • De huisarts is geen poortwachter (nood aan terugkoppeling), de rechtstreekse toegankelijkheid wordt sterk gepromoot
 • De cliënt heeft vrijheid van keuze bij welke psycholoog hij of zij wilt consulteren zolang deze over de nodige competenties beschikt. 
 • Op alle niveau's wordt permanente vorming gekoppeld aan de financiering en als dusdanig gevaloriseerd.

 

Het feit dat klinisch psychologen nu hun eigen financiering krijgen, zal onze autonome positie versterken en maken dat we meer invloed zullen kunnen hebben op het gezondheidsbeleid. Het vrijwaart ons recht op een honorarium en geeft elk van ons de keuze om te werken in dienstverband of als zelfstandige.

Er zijn echter ook een aantal belangrijke pijnpunten.

·         Het vrij beroep van psycholoog impliceert dat we intellectueel onafhankelijk zijn, beschikken over een eigen deontologische code, zelf persoonlijke verantwoordelijkheid dragen over onze daden en onafhankelijk zijn van de overheid. De voorgestelde uitbetaling van zelfstandig psychologen in de gespecialiseerde zorg via de CGG’s stelt hierbij een probleem. De zelfstandige collega’s worden daarbij  afhankelijk van het CGG, waardoor een evenwichtige samenwerking onmogelijk wordt. We riskeren hierbij dat de CGG’s de nieuwe zorgverzekeraars worden, terwijl ze tegelijkertijd ook werkgever zijn. Dit is voor de vereniging werkelijk onaanvaardbaar.

·         Controlepsycholoog RIZIV: we begrijpen dat er naar manieren moet gezocht worden om het budget te beheersen en misbruiken te voorkomen. Echter, een controle – organisme uit een orgaan dat het budget dient te beheren, riskeert in een belangenconflict terecht te komen. Een economische realiteit dreigt dan te primeren op de inhoud en de kwaliteit van de behandeling van de cliënt. Als vereniging pleiten we voor het inschakelen van externe, neutrale supervisoren om mee de inschatting te maken of een verder zetting van de behandeling nodig is.

Hoe nu verder?

We begrijpen dat u met heel wat vragen zit en u bent reeds begonnen ons te contacteren met die vraag. We zijn echter niet in de mogelijkheid om alle vragen individueel te beantwoorden. Daarom zullen we in de nabije toekomst volgende stappen ondernemen:

 • Op onze website zullen we een dossier opbouwen rondom het rapport van het KCE en de financiering van psychologische zorg.  Uw vragen zullen we daar bundelen in een overzichtelijke “Frequently Asked Questions”. We houden u hiervan op de hoogte via onze nieuwsbrieven.
 • Op onze studiedag van 20 mei 2016 in het Provinciehuis te Leuven hebben we het KCE uitgenodigd om het rapport te presenteren. Daarna zullen we een debat organiseren met het KCE en belangrijke stakeholders. Ook hier zullen we uw vragen voorleggen aan het panel. Het is nog steeds mogelijk om je in te schrijven!
 • Onze werkgroep zelfstandigen bereidt in alle sereniteit het dossier van de terugbetaling verder voor om de onderhandelingen voor te bereiden. Het rapport vormt daarbij slechts één van de inspiratiebronnen.
 • Wanneer we zover zijn dat er een onderhandeld voorstel van terugbetaling zal komen vanuit de overheid, dan zal dit voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van de VVKP. 
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht