Regionale psychologenkringen

In het beleidsplan 2014 - 2016 voorzag het bestuur de creatie van regionale psychologenkringen. Doelstelling is om klinisch psychologen binnen de Vlaamse zorgregio’s te verzamelen en in contact te brengen met de andere lokale gezondheidsactoren en - structuren. Via dit opzet wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan elk autonoom zorgberoep binnen KB78 om multi- en interdisciplinaire samenwerking mogelijk te maken op regionaal niveau. 

Het idee van de VVKP-psychologenkringen is geboren vanuit de uitdagingen die op ons afkomen als zorgberoep. Omdat we merken dat het voor collega's moeilijk is om een structuur op te zetten die hen in staat stelt om te voldoen aan de vereisten die de wettelijke erkenning met zich meebrengt, besliste VVKP om hen een duwtje in de rug te geven door een ondersteunende rol te spelen via het bezorgen van informatie en het regelen van praktische zaken.

We zullen deze kringen de komende jaren benutten als één van dé informatiekanalen bij uitstek en als een manier om de neuzen zoveel mogelijk in dezelfde richting te krijgen. VVKP pleit voor autonomie van psychologen, ongeacht de setting (dienstverband of zelfstandigen). Het vergt een groot soortelijk gewicht, dossierkennis, netwerken, en vooral één duidelijke visie.

We hopen dat we via de kringen vaker en beter kunnen afstemmen op wat elke regio nodig heeft. Bovendien kan elke psychologenkring voor afvaardiging zorgen op de jaarlijkse algemene vergadering van VVKP en zo mee richting geven aan de vereniging!

De meerwaarde van psychologenkringen voor jou:

  • Collega’s kennen (expertise, ondersteuning, doorverwijzing …)
  • De eigen werking op de lokale sociale kaart zetten (bekendmaking bij andere zorgberoepen)
  • Mogelijkheden inzake het beroep (o.a. projectvorming bv. chronische zorg)
  • Gerichte informatie over de evoluties in de nieuwe wetgeving van het beroep: er is namelijk heel wat in beweging wat een impact heeft op de uitvoering van ons beroep. Denk mee met ons!
  • Je stem laten horen over bepaalde belangrijke thema’s zoals terugbetaling.