Flash bericht: terugbetaling psychologen

30-07-2017
De federale regering heeft in haar zomerakkoord ook een passage opgenomen over de terugbetaling van psychologen. Deze passage houdt in dat er jaarlijks een budget van 22,5 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld voor de terugbetaling van klinisch psychologen op de eerste lijn, na verwijzing door de huisarts en mits een inschakeling in het globaal medisch dossier.   

Dit zijn de vage contouren van het zomerakkoord. De verdere inhoud en operationalisering van dit akkoord zullen we verder moeten uitwerken met het kabinet. De middelen zullen beschikbaar zijn voor de minister vanaf eind 2018. Pas dan zal ook de officiële lijst van klinisch psychologen klaar zijn. Deze lijst is een lijst beheerd door de Federale OverheidsDienst Volksgezondheid die alle erkende klinisch psychologen beheert. 

Wat betekent dit nu eigenlijk? 

In de eerste plaats is dit eerste initiatief tot terugbetaling sneller dan verwacht. Het huidige regeerakkoord voorzag immers enkel in het onderzoeken van de mogelijkheid tot terugbetaling. De regering versnelt nu dat proces en wil het eerste initiatief nog deze legislatuur nemen. 

Het voorziene budget is echter zeer beperkt. Het is ruimschoots onvoldoende om het geheel aan psychologische zorg op de eerste lijn te vervullen. We beschouwen dit dan ook echt als een eerste stap in het uitbouwen van de toekomstige financiering. De focus op de eerstelijnszorg vinden we wel een goed idee, daar is de nood al langer het hoogst. We zijn blij te mogen vaststellen dat er afgestemd werd tussen het federale en het gewestelijke niveau. Het is toch opvallend dat een federale minister de klemtoon legt op de eerstelijnszorg, wat in sé een gemeenschapsbevoegdheid is en waar ze dus niet meteen mee kan uitpakken. Het stemt ons hoopvol dat er een coherent beleid kan gevoerd worden in de komende jaren in de geestelijke gezondheidszorg. 

De opgelegde verwijzing door de huisartsen is een doorn in het oog en VVKP is het daar absoluut niet mee eens. De financiering dient net om drempels weg te nemen, niet om nieuwe drempels te installeren. We zullen in de uitwerking van dit akkoord bekijken hoe we de verwijzing kunnen ombouwen naar een multidisciplinaire samenwerking. 

De inschakeling in het Globaal Medisch Dossier is inhoudelijk op zich geen probleem en logisch voor de verdere opvolging van de cliënt. Echter, het is wel de cliënt die hiervoor zijn toestemming moet geven! Bovendien dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden over wie er verder nog toegang zal hebben tot het psychologisch gedeelte van het globaal medisch dossier. Tot slot zullen psychologen ook gestimuleerd moeten worden om zich te digitaliseren. Als dit ook uit het budget van 22,5 miljoen euro moet komen, dan wordt het wel erg krap. 

Conclusie?

De VVKP - BFP heeft gematigd positief gereageerd op het zomerakkoord, maar het is nu ook niet meteen nieuws om de champagne te laten knallen. Het is een eerste stap, een stap in de goede richting, maar we zullen heel waakzaam zijn dat de diversiteit en autonomie van de klinische psychologie niet in het gedrang komt. Het volgende academiejaar zullen we dus hard verder werken rond dit dossier. Consulteer zeker ook het financieringsvoorstel van onze werkgroep zelfstandigen, wat we reeds gepresenteerd hebben op onze jaarlijkse studiedag en waar we graag uw feedback op ontvangen!

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht