Intern beroep tegen functietoewijzing IFIC

Wanneer je niet akkoord gaat met de functietoewijzing door jouw werkgever, dan dien je allereerst intern beroep aan te tekenen. Hoe doe je dat en welke argumentatie kan je gebruiken? 

Functie 5070 Psycholoog

Veel collega's kregen de functie 5070 Psycholoog toegewezen door hun werkgever, maar stelden vast dat die functie wel erg ver stond van hun huidige functie. 

Er zijn daar 3 grote problemen:

 • De beschrijven van de activiteiten en taken van de Psycholoog binnen 5070 is wel erg achterhaald en eng. Bovendien kloppen een aantal activiteiten gewoonweg niet met het nieuwe wettelijke kader. 
 • De wegingscriteria die door IFIC gehanteerd werden, geven de realiteit van de klinisch psycholoog onvoldoende weer. 
 • De weging van de functie in categorie 16 en bijhorend de verloning in 1.80 valt gewoon te licht. 

 

Er is daarom een algemene oproep om zeker beroep aan te tekenen tegen functie 5070!!

Je tekent beroep aan via het intern beroepsformulier. Dat wordt behandeld door een interne beroepscommissie binnen je voorziening. Het beroepsformulier bezorg je aan je procesverantwoordelijke. 

In samenwerking met de VVPAZ werd een vergadering belegd om argumentatie uit te wisselen rond het IFIC - gebeuren. Je tekent best beroep aan omwille van "Een ontbrekende functie is toegewezen door de werkgever, maar de toegewezen categorie komt niet overeen met de daadwerkelijk uitgevoerde functie". De functie van klinisch psycholoog ontbreekt namelijk. 

De collega's van het UZ Brussel stelden hun ontwerp van intern beroep voor. Een voorbeeld exemplaar kan je onderaan de pagina vinden. Samengevat komt hun beroep neer op volgende argumentatie:

De functieomschrijving ‘psycholoog’ (IFIC 5070) stemt niet overeen:

 1. met de werkelijke functie-inhoud, competenties en verantwoordelijkheden van de functie van "klinisch psycholoog" die ik in het UZ Brussel inneem,
 2. met de omschrijving van de klinische psychologie/orthopedagogiek in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (10 mei 2015). Belgisch Staatsblad, 18 juni 2015. )
 3. met de omschrijving van de klinische psychologie, het competentieprofiel en de verantwoordelijkheden zoals omschreven in advies 9194 van de Hoge Gezondheidsraad (Hoge Gezondheidsraad, 2015. Definitie en competentieprofiel van de klinisch psycholoog in België
 4. met de functiebeschrijving van de klinisch psycholoog die in het UZ Brussel gehanteerd wordt
 5. met de eisen tot professionalisering en de gedragsregels voor de beroepspraktijk die aan de geregistreerde psycholoog gesteld worden in de deontologische code van de psycholoog ("Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog").

De functie die ik in realiteit uitoefen ontbreekt binnen het huidig classificatiesysteem en ik vraag met klem een correcte afweging en verloning in verhouding tot mijn reële taak.

Ik vraag om de ontbrekende functie als "klinisch psycholoog" te omschrijven en mede op grond van mijn werkelijke functie-inhoud, competenties en verantwoordelijkheden te situeren binnen classificatieniveau 17 of 18 .

Redenen waarom je beroep meteen onontvankelijk wordt verklaard

Opgelet, er zijn een aantal redenen waarom je beroep meteen onontvankelijk verklaard zal worden. Hou dus rekening met het volgende:

 • Verwijs in je beroep niet naar verloning of diploma's. Het hele IFIC - model is immers gebouwd om af te stappen van verloning via diploma. Het gaat om de inhoud van je functie, niet om je diploma!
 • Je moet het beroepsformulier gebruiken van IFIC zelf. Dit vind je onderaan deze pagina. Alle andere formulieren worden onontvankelijk verklaard!
 • Formuleer je beroep zo concreet mogelijk. Het moet echt gaan over je individuele situatie, dus wees zo concreet mogelijk!
 • Je beroep mag niet gaan over een toekomstige situatie! Het moet gaan over jouw situatie op 30.04.18. 

 

Timing

Je beroep moet binnen zijn bij je procesverantwoordelijke voor 30.06.18

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht